‘เศรษฐศาสตร์ยุคดิจิทัล’ หอการค้าไทยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ยุค 5.0

ข่าวเศรษฐศาสตร์ล่าสุด

“เศรษฐศาสตร์ยุคดิจิทัล” คุณลักษณะของ “คณะเศรษฐศาสตร์” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้พลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอนและหลักสูตร เพื่อสู่ยุคการการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงปี 2025

ข่าวเศรษฐศาสตร์ล่าสุด

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ คณบดี “คณะเศรษฐศาสตร์” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียน”คณะเศรษฐศาสตร์” ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ “เศรษฐศาสตร์” เป็นศาสตร์ด้านวิชาการมากกว่าวิชาชีพ ทำให้ผู้เรียนคิดว่าศาสตร์นี้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างใน “ยุค new normal”

แต่แท้จริงแล้ววิชา “เศรษฐศาสตร์”จะช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในทางธุรกิจ การเงิน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันขณะนี้ที่เศรษฐกิจและธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม มี “นักเศรษฐศาสตร์” คนหนึ่งตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร American Economic Review ในปี 2017 เกี่ยวกับแนวโน้มการเรียนวิชา “เศรษฐศาสตร์” ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าสัดส่วนของคนที่เรียน “เศรษฐศาสตร์” ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่ แต่สัดส่วนคนที่เรียน “เศรษฐศาสตร์” เป็นสาขาวิชาเอกที่สองกลับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

“เศรษฐศาสตร์ยุคดิจิทัล”หอการค้าไทย มีทักษะพร้อมทำงาน
โดยมีการเรียนควบคู่ไปกับสาขาวิชาเอกอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นี่แสดงให้เห็นว่า “เศรษฐศาสตร์”เป็นศาสตร์สาขาวิชาอื่นให้ความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องใช้เมื่อจบไปทำงานนั่นเอง

ยิ่งไปกว่านั้น การเกิดวิกฤติจากไวรัสโควิด 19 ทำให้โลกของธุรกิจและเศรษฐกิจยิ่งมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นไปอีก คนที่ต้องทำงานต่อไปในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ต้องเตรียมความพร้อมทักษะต่าง ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้

ทาง “คณะเศรษฐศาสตร์” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะแรงงานที่จำเป็นต้องมีในปี 2025 ตามที่สภาเศรษฐกิจโลกได้มีการเสนอในปลายปีที่แล้ว และมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนศุกร์เย็น และเสาร์เต็มวัน) เพิ่มเติมจากภาคปกติ (เรียนจันทร์ – ศุกร์)

รองรับทุกสายอาชีพ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ “นักธุรกิจชั้นนำ”
เพื่อรองรับกลุ่มผู้ทำงานจากทุกสายอาชีพที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอีก 3-4 ปีข้างหน้านี้ โดยทั้งสองกลุ่มสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอื่นหรือหน่วยกิตจากการเรียนในระดับปวส. และยังสามารถเทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้อีกด้วย

โดยมีคณาจารย์ผู้สอน เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะการทำงานด้านธุรกิจ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศและระดับนานาชาติภายใต้การสนับสนุนของสภาหอการค้าไทย ข่าวเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม>>> ชาวนา 14 จังหวัด เช็กเงินประกันรายได้ข้าว65/66 ธ.ก.ส. โอนงวดแรก 24 พ.ย.65