ยกระดับมันสำปะหลังไทย ตอกย้ำบัลลังก์ผู้นำส่งออก

“ไบโอเทคตระหนักถึงความสำคัญของมันสำปะหลังต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

เทคโนโลยี

 

จึงได้ริเริ่มโครงการ Capacity Building on Circular Economy, Resource and Energy Efficiency for Productivity and Sustainability of Cassava Chain to High Value Products: Cassava Root, Native Starch, and Biogas in Mekong Countries หรือโครงการ CCC โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณ รัฐเกาหลี ผ่านกองทุนความร่วมมือแม่โขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund- MKCF) และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง”

ดร.วรินธร สงคศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) บอกถึงที่มาของโครงการ CCC เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยหลักสูตรอบรมครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลัง การปรับปรุงพันธุ์เพื่อการเพิ่มผลผลิต และทำให้มันสำปะหลัง มีคุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูป หรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ

นอกจากนั้น ยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต จนถึงการใช้เทคโนโลยีในการนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ำเสียและกากมันสำปะหลังมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีมันสำปะหลัง (ASEAN Cassava Center) ในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านมันสำปะหลังของภูมิภาคและของโลกในอนาคต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> ‘เอไอ – หุ่นยนต์’ เปิดมิติใหม่ ยุคดิจิทัลดิสรัปโลก

ผลสำรวจปี 66 เผยคนไทยกว่า 49% เลี้ยงสัตว์แทนลูก

ผลสำรวจปี 66 เผยคนไทยกว่า 49% เลี้ยงสัตว์แทนลูก แถมทาสทั้งหลายเปย์นายเฉลี่ย 1-2 หมื่น/ตัว/ปี

สัตว์เลี้ยง

ผศ.ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวว่า ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตสวนกระแสโควิด-19 เป็นอย่างมาก โดยยูโรมอนิเตอร์ คาดการณ์ว่า ในปี 2026 ตลาดสัตว์เลี้ยงของโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 217,615 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.2% ในขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 8.4% มาอยู่ที่ 66,748 ล้านบาทในปี 2026 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเลี้ยงสัตว์ในไทยจากฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกปี แต่อัตราการเกิดของเด็กในไทยตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาลดลงอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นถึงครอบครัวจำนวนมากที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อเข้ามาเติมเต็มครอบครัว

นอกจากนี้ หลากหลายแบรนด์เลือกที่จะทำการตลาดในแนวทางของ Pet Marketing เพื่อสื่อสารแบรนด์ถึงกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ โดยกลยุทธ์การตลาดที่แบรนด์เลือกใช้ “สัตว์เลี้ยง” เข้ามาเป็นอัตลักษณ์ส่วนหนึ่งของแบรนด์เพื่อช่วยในการสื่อสารและสร้างภาพจำ หรือเพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด โดยภาพโฆษณาที่มีทั้งสัตว์และสินค้าอยู่ในโฆษณาจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากถึง 43.82% เพราะ สัตว์จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค อีกทั้งยังดูไม่ขายของจนเกินไป

อีกหนึ่งแนวทางการทำการตลาดกับความน่ารักของเจ้านายทั้งหลาย คือ Pet Influencer โดยสัตว์เลี้ยงที่มีอิทธิพลที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ด้านการตลาดทั้งช่วยโปรโมตสินค้า หรือบริการ และมอบความบันเทิงให้ผู้ติดตาม แถมความน่ารักจะช่วยดึงดูดผู้ติดตามทั่วโลกออนไลน์ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

ด้าน นายพัชรพันธุ์ เทียนศิริ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า CMMU ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างโดยการตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,046 คน และสำรวจกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 100 คน เป็นเพศหญิง 66.8% เพศชาย 22.3% และเพศทางเลือก 10.9% กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นกลุ่มคนเจเนอเรชันวาย อายุระหว่าง 24 – 41 ปี สูงถึง 77.3% โดยกลุ่มตัวอย่างมักจะเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นลูก (Pet Parent) 49% เลี้ยงสัตว์เพื่อสถานะทางสังคม (Pet Prestige) 34% และเลี้ยงสัตว์เพื่อช่วยเหลือและบำบัดรักษา (Pet Healing) 18% สำหรับประเภทสัตว์เลี้ยงที่มีมากที่สุด ได้แก่ สุนัข 40.4% แมว 37.1% และสัตว์เอ็กโซติก 22.6%

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> สุนัขค่าตับสูง เสี่ยงเป็นโรคอันตราย เจออาการแบบนี้รีบจูงไปหาสัตวแพทย์ด่วน

แนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออก-มาลาเรียสูงขึ้น ในปี 66

กรมควบคุมโรค เตือน แนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกและมาลาเรียสูงขึ้นในปี 2566 แนะนำกำจัดยุงอย่างถูกวิธี

 

สุขภาพ

 

เน้นสิ่งแวดล้อมไม่ให้ยุงเกิด ป้องกันไม่ให้ยุงกัด หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยไม่จำเป็น หากมีอาการป่วยไม่ซื้อยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) มารับประทานเอง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ข้อมูลจากรายงานในปี 2565 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 45,145 ราย ซึ่งมากกว่าปี 2564 ถึง 4.5 เท่า ทั้งยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกยืนยันถึง 31 ราย ส่วนโรคไข้มาลาเรีย ข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์ในปี 2565 พบผู้ป่วยสะสม 10,174 ราย สูงกว่าปี 2564 ถึง 3 เท่า และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2566

โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี ส่วนใหญ่พบเป็นชาวต่างชาติ และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย โรคไข้ปวดข้อยุงลายพบผู้ป่วยสะสม 1,370 ราย ถึงแม้จะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่จำนวนผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายนั้นสูงกว่าปี 2564 ถึง 2 เท่า โรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม 66 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 20 ราย นอกจากนี้ยังพบทารกศีรษะเล็ก 1 ราย และโรคเท้าช้างพบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 4 ราย

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ยุงในประเทศไทยมีหลายชนิด ชนิดที่พบเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ ยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ยุงก้นปล่องพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย ยุงเสือพาหะนำโรคเท้าช้าง และยุงรำคาญ พาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ และโรคเท้าช้างบางประเภท ซึ่งยุงพาหะแต่ละชนิดมีชีวนิสัยและแหล่งเพาะพันธุ์ที่แตกต่างกัน วงจรชีวิตของยุงจะมี 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง และตัวเต็มวัย โดยระยะตัวเต็มวัยเพศเมียเป็นระยะที่กินเลือด เพื่อใช้ในการพัฒนาไข่ของยุง จึงทำให้เกิดการแพร่โรคติดต่อนำโดยยุงได้ การป้องกันควบคุมโรคให้ประสบผลสำเร็จ จะต้องมีมาตรการทั้งในมิติของคน เชื้อโรค ยุงพาหะ และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้หลายๆ วิธีการร่วมกัน เช่น การลดแหล่งเพาะพันธุ์ โดยการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันไม่ให้ยุงกัด การใช้สารเคมีในการกำจัดยุง โดยเฉพาะในกรณีเกิดการระบาดของโรค และหากมีอาการป่วยหรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้อง ไม่ซื้อยากินเองโดยเฉพาะยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโครฟีแนก แอสไพริน รวมถึงยาชุด ซึ่งมีผลทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารได้ง่าย ยากต่อการรักษา ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> หมอทศพร ออกเตือน พลอย ชิดจันทร์ ทำคลิปยาดีที่สุดในโลก พูดแบบนี้อันตราย !

ufabets

ufabets เว็บตรงยูฟ่าไม่ผ่านเอเย่นต์ ทางเลือกที่คนเล่นมากที่สุด

คาสิโนยูฟ่าเดิมพันง่ายไม่ผ่านเอเย่นต์ ufabets ส่งตรงการเดิมพันกีฬาฟุตบอลให้ท่านได้เล่นพนันบอลออนไลน์บนมือถือ โดยที่เว็บไซต์ของเราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้ทุกท่านไปถึงเป้าหมาย โดยการให้บริการจากเรามีรูปแบบการลงทุนที่ครบถ้วนอย่างแน่นอน โดยเฉพาะช่องทางการเดิมพันฟุตบอล UFABET ผู้เล่นจะได้พบกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลตลอดฤดูกาลของลีกการแข่งขันทั่วโลก โดยทางเรากลายเป็นหนึ่งในเว็บพนันที่เป็นทางเลือกเล่นและเลือกลงทุนสำหรับผู้คนทั่วไทย เราอยากแนะนำให้สมาชิกใหม่และคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการคาสิโนออนไลน์ ได้ทำความรู้จักบริการภายในเว็บไซต์ของเรา แน่นอนว่านอกเหนือจากช่องทางการเดิมพัน คาสิโนของเรายังมีบริการที่น่าสนใจอีกมากมายที่อยากแนะนำให้ทุกท่านได้ติดต่อ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจเว็บพนันยูฟ่ามากยิ่งขึ้น เราไม่อยากให้เล่นพลาดเพื่อที่จะได้มีข้อมูลก่อนลงสนามจริง

ufabets

คาสิโน ufabets แนะนำเว็บยูฟ่าไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้บริการ 24 ชม. 

คาสิโนใหญ่ที่ให้บริการดีที่สุดผ่าน ufabets แนะนำเว็บคาสิโนที่ปราศจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเป็นช่องทางการลงทุนที่จะทำให้ทุกท่านได้เข้าถึงกิจกรรมในการเล่นพนันได้อย่างครบถ้วน เว็บยูฟ่า จะมาเป็นกลไกหลักนั่งหัวใจสำคัญในการให้บริการ โดยทางเราจะมานำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ทราบ UFABET ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสาร ภาพรวมในการให้บริการ รวมไปถึงการใช้งานสิ่งต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ให้ทุกท่านได้ทราบ เพื่อที่จะได้เข้าถึงประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน ทั้งยังสามารถช่วยให้ท่านได้เข้าใจ คาสิโนยูฟ่าเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นทางเลือกของใครหลายคน ufabets เว็บบอลที่มีระบบการให้บริการที่ดีที่สุด ยูฟ่าคาสิโน ข่าวสารครบทุกเรื่อง ภาพรวมคาสิโนครบครัน สมัครเข้าใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นแทงบอลออนไลน์กับยูฟ่าเท่านั้น

UFABET ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

ระบบบริการได้อย่างละเอียด ถี่ถ้วน หากอยากรู้แล้วมาเริ่มกันได้เลย

 • ข่าวสารครบเครื่องเรื่องการแทงบอลออนไลน์ ufabets ข่าวกีฬามีครบบริการป้อนข้อมูลที่ดีที่สุด 24 ชั่วโมง สปอร์ตพูล บ้านผลบอล ยูฟ่าคาสิโน ทุกเรื่องราวถูกรวบรวมมาแบ่งปันให้สมาชิกทุกคนได้ใช้ประโยชน์ 
 • คาสิโนกีฬามัดรวมแมตช์ฟุตบอล คู่เด็ด คู่ดัง แทงบอลด้วยมือถือ ufabet แมตช์หยุดโลกและนัดเตะชิงถ้วย ที่เว็บเรามีครบหมด พร้อมให้สมาชิกทุกท่านได้เลือกนำไปแทงบอลได้เต็มที่ พร้อมราคาบอลที่โดดเด่นและดีที่สุด
 • สมัครฟรี บริการฟรี ฝากถอนเครดิตไม่มีค่าใช้จ่าย เว็บพนันกีฬาออนไลน์ของเรามีพร้อมเดิมพัน แนะนำให้สมาชิกได้เล่นพนันออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ เว็บบอลของเรามีบริการทุกอย่างครบ ไร้ค่าใช้จ่าย 

 

ยูฟ่าพร้อมอุดช่องโหว่เซ็นสัญญาทาสกรณีศึกษาสิงห์

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) เตรียมใช้กรณีศึกษารูปแบบการเซ็นสัญญาผู้เล่นยาวเกินปกติของ เชลซี ตลอดสองรอบตลาดซื้อ-ขายที่ผ่านมา

 

ข่าวกีฬา

 

เพื่ออุดช่องโหว่ของกฎความโปร่งใสทางการเงิน หลังจากถูกร้องเรียนอย่างหนักรายงานจาก ‘เมล สปอร์ต’ ว่า ‘สิงห์บลูส์’ ยุคเจ้าของทีม UFABET ท็อดด์ โบห์ลี่/เคลียร์ เลก แคปิตอล บ้าระห่ำแก่การใช้เงินเสริมทัพกว่า 460 ล้านปอนด์ แล้วไม่มีท่าจะหยุด

ยิ่งกว่านั้นระยะยะเวลาสำหรับผูกมัดแข้งใหม่ก็ล้วนแต่ยาวนานเกินปกติอย่างกรณี มิไคโล มูดริค จาก ชัคห์ตาร์ โดเนต์สค ตลาดม.ค.นี้ นอกจากราคา 89 ล้านปอนด์แล้ว ยังเซ็นผูกมัดยาว 8 ปีครึ่ง นานสุดประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ

รายอื่นที่มาในรอบหน้าหนาวก็ไม่น้อยหน้าทั้งกองหลัง เบอนัวต์ บาเดียชิล กับ ดาวิด ดาโตร โฟฟาน่า ผูกมัด 6 ปีครึ่ง

ก๊วนหน้าตลาดหน้าร้อน 2022 เวสเล่ย์ โฟฟาน่า (6 ปี) กับ มาร์ก กูกูเรย่า (7 ปี) ก็เซ็นแทบจะฝากอนาคตยังเดอะ บริดจ์

รูปแบบทุ่มซื้อและใช้เงินล่อใจนักเตะนี่เองที่หลายสโมสรรวมตัวร้องเรียน ยูฟ่า ว่า เชลซี ใช้เงินทุ่มตลาดจนอาจทำกลไกของวงการลูกหนังยุโรปเสียหาย

เหตุนี้เอง ยูฟ่า พร้อมเข้ามาออกกฎใหม่ให้สโมสรสมาชิกเซ็นผู้เล่นใหม่เข้าสังกัดระยะเวลานานสุด 5 ปี มีผลตั้งแต่ซัมเมอร์ 2023 ส่วนที่ผ่านไปแล้วยกประโยชน์

ทั้งนี้เรื่องกฎความโปร่งใสทางการเงินของ เชลซี จะถูกตรวจแน่นอน แต่มันจะเป็นไปตามระเบียบเดิมที่พิจารณาผลประกอบการณ์สามซีซั่น ไม่จำเพาะแค่ฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่ง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> ‘โลเปเตกี’ ยัน ‘หมาป่า’ ร้องเอฟเอแจงจังหวะ ‘โตติ’ ล้ำหน้า

ดิสนีย์สั่งพนักงาน กลับมาทำงานในออฟฟิศ 4 วัน/สัปดาห์

“บ็อบ ไอเกอร์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วอลท์ ดิสนีย์ ได้สั่งการให้พนักงานเริ่มกลับเข้าสำนักงานสัปดาห์ละ 4 วัน

ทั้งนี้ ไอเกอร์ขอให้พนักงานที่ทำงานแบบผสมผสานหรือทำงานแบบไฮบริด โดยเข้าสำนักงานตั้งแต่วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า การประสานงานแบบตัวต่อตัวถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจสร้างสรรค์อย่างดิสนีย์

ธุรกิจส่งออกต่างประเทศ

“ไม่มีสิ่งใดทัดเทียมความสามารถในการเชื่อมโยง สังเกตการณ์ และสร้างสรรค์ร่วมกับเพื่อนร่วมงานผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กันแบบตัวต่อตัว รวมถึงโอกาสในการเติบโตอย่างเป็นมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากผู้นำ และผู้ให้คำปรึกษา” ไอเกอร์กล่าวในบันทึกที่ส่งถึงพนักงาน

และเสริมว่า “ผมเชื่อว่าการทำงานร่วมกันแบบตัวต่อตัวเพิ่มมากขึ้นนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการสร้างสรรค์ของบริษัท วัฒนธรรม และอาชีพของพนักงาน”

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า บริษัทดิสนีย์อนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ในช่วงที่โควิด-19 ระบาด เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อ เช่นเดียวกับบริษัทขนาดใหญ่ทั่วไป แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> ร้านเนื้อสัตว์นิวซีแลนด์ ขายไส้กรอกพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 ตามอาการนิ้วพระหัตถ์บวม

เกมใหม่จากค่ายน้องใหม่ไฟแรง Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories เป็น 1 ใน 3 เกมแรกที่เปิดตัวออกมารับปี 2023

เกมส์PC

แบรนด์เกมคอนโซลน้องใหม่ไฟแรง Bushiroad Games จาก Bushiroad ประกาศเปิดตัวไอพีใหม่ Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories เป็นเกม JRPG ที่จะขนความเมะแบบญี่ปุ่นมากระหน่ำบน PlayStation 4, Switch และ PC เมื่อไรยังต้องรออัปเดตกันอีกครั้ง แต่ที่แน่ๆ เกมนี้ได้ทีมสร้างเกมจาก Lancarse ผู้สร้าง The DioField Chronicle มาช่วยพัฒนา

Bushiroad Games คือค่ายเกมผู้เผยแพร่และให้บริการในเครือของ Bushiroad จากญี่ปุ่นที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นแบรนด์ใหม่ไฟแรงที่แจ้งเกิดมาเอาใจคอเกมสายคอนโซล และมี “ภารกิจแห่งความทรงจำ“ Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories เป็น 1 ใน 3 เกมแรกที่เปิดตัวออกมารับปี 2023 พร้อมกับ MACROSS Shooting Insight และ Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast แนะนำเกมส์เพิ่มเติม คลิ๊กได้เลย >>> เกมริธึ่มสุดดีงาม Melatonin ประกาศพลานุภาพแห่งดนตรีบน Switch

9 วิธีในการได้รับ “โปรตีน” มากขึ้นในทุกมื้ออาหาร

“โปรตีน” สารอาหารสำคัญของร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายหนัก เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูมวลกล้ามเนื้อให้สมบูรณ์แข็งแรง

ทำไมต้องกินโปรตีนมากขึ้น? คำถามนี้เชื่อว่าหลายคนสงสัย ต้องบอกก่อนว่า โปรตีนเหมือนหน่วยพลังงานของร่างกาย ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเนื้อเยื่อ การควบคุมความอยากอาหาร ตลอดจนการรักษาและปรับปรุงมวลกล้ามเนื้อ จากข้อมูลของPiedmont Healthcareการรับประทานโปรตีนให้เพียงพอจะช่วยให้คุณ

 • ฟื้นตัวหลังออกกำลังกายและ/หรือบาดเจ็บ
 • สูญเสียกล้ามเนื้อตามวัยน้อยลง
 • รักษาน้ำหนักให้แข็งแรง
 • เมื่อคุณรู้สาเหตุแล้ว มาเจาะลึกถึงวิธีการกินโปรตีนให้มากขึ้นในมื้ออาหาร จากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกัน

อาหารมื้อนี้

10 วิธีในการรับโปรตีนมากขึ้น

 • ปรุงอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนเป็นชุดๆ
  การทำอาหารเป็นชุดเป็นรูปแบบการเตรียมอาหารที่ช่วยให้คุณทำอาหารในปริมาณมากซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ตลอดทั้งสัปดาห์ เช่น ไก่ ปลา หรือถั่ว

“สำหรับอาหารแต่ละมื้อ ควรเสิร์ฟอย่างน้อย 1 มื้อต่อมื้อ ซึ่งควรเติมประมาณ 1/4 ของจาน”

โดยสำหรับมื้อเช้า คุณสามารถเพิ่มไข่ต้มสุกหรือกรีกโยเกิร์ตเข้าไปได้ โดยเปลี่ยนเป็นนมโปรตีนสูง หรือเพิ่มผงโปรตีนในข้าวโอ๊ต สำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ให้ทานไก่ที่เตรียมไว้ เพิ่มสลัดทูน่า เต้าหู้ ถั่วลูกไก่คั่วและเมล็ดพืชต่างๆ สำหรับใส่ในอาหารและสลัด หากทำซุป ให้ใช้น้ำซุปกระดูกแทนน้ำซุปปกติเพื่อเพิ่มโปรตีน

 • เลือกซื้อไก่ย่าง
  หากเตรียมอาหารไม่ทันก็สามารถซื้อไก่ย่างจากร้านค้าหรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ปรุงสุกมาแล้วได้ สามารถนำมาดัดแปลงเป็นสลัดไก่ ซุป และผัดได้อย่างง่ายดาย (อย่าเผลอกินหนังไก่เยอะจนเกินไปนะคะ )
 • เน้นอาหารเช้า
  การรับประทานอาหารเช้าที่มีโปรตีนสูงช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและควบคุมความอยากอาหารตลอดทั้งวัน อีกทั้งอาหารเช้าเป็นมื้อที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มโปรตีน ซึ่งการเพิ่มผักใบเขียว อาทิ ผักโขม,ต้นอ่อนทานตะวัน,บรอกโคลีลงไปก็จะช่วยให้โปรตีนเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ
 • ลงทุนในซื้อเครื่องปั่นสักหน่อย
  เครื่องปั่นสามารถทำโปรตีนสมูทตี้เชค และซุปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการรับประทานโปรตีนมากขึ้น บางคนสามารถทำซุปร้อน ๆ ได้ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที! ด้วยซ้ำ
 • เพื่อนรักตระกูลถั่ว
  ถั่วเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มโปรตีนโดยไม่ต้องเตรียมอาหารมากมาย เป็นแหล่งโปรตตีนที่ดีจากพืช” เช่น ถั่วแระญี่ปุ่น ถั่ว และถั่วลูกไก่สามารถเพิ่มลงในสลัดชามโปรดของคุณได้ เพราะเพียงถั่ว 1/3 ถ้วย เพิ่มโปรตีน 14 กรัม เลยทีเดียว
 • มองหาผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วยโปรตีน
  ปัจจุบันมีการผลิตเส้นพาสต้าที่ทำจากส่วนผสมที่มีโปรตีนสูง เช่น ถั่วชิกพี ถั่วเลนทิล หรือควินัว ซึ่งทำให้คุณได้รับโปรตีนที่มากกว่า เช่นเดียวกับมี อาหารทางเลือกที่มีโปรตีนสูงมากมาย โดยเฉพาะอาหารเช้า เช่น แพนเค้ก วาฟเฟิล และขนมปังบางชนิด นอกจากนี้ยังสามารถเติมจานอาหารของคุณด้วย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อัลมอนด์ หรือเนยถั่ว เต้าหู้ และผลไม้หั่นบาง ๆ เพื่อให้ได้ปริมาณโปรตีนในตอนเช้าที่ดีต่อสุขภาพได้
 • เตรียมเมนูไข่ไว้
  หากคุณกำลังมองหาอาหารเช้าโปรตีนสูงแสนสะดวกที่ทำไว้ให้คุณแล้ว ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ไข่ต้ม หรือ มัฟฟินไข่ เคล็ดลับง่าย ๆ ในการเพิ่มโปรตีนในมื้อเช้าคือการลองทำมัฟฟินไข่ ทำด้วยไข่ ชีส และเบคอนไก่งวงเพื่อให้โปรตีนเพิ่มขึ้น
 • กรีกโยเกิร์ต
  กรีกโยเกิร์ตมีโปรตีนสูงกว่าโยเกิร์ตชนิดและยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของลำไส้ด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติกด้วย
 • เวย์โปรตีนผง
  ผงโปรตีนเป็นวิธีที่สะดวกในการรับโปรตีนปริมาณมากได้ทุกที่ทุกเวลา คุณสามารถใช้ผงโปรตีนในที่สุดโดยผสมกับนมหรือน้ำ หรือคุณอาจเพิ่มลงในสิ่งที่คุณรับประทานอยู่แล้ว เช่น ข้าวโอ๊ต สมูทตี้

การรับประทานโปรตีนร่วมกับอาหารที่อุดมด้วยคาร์โบไฮเดรตเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการระดับน้ำตาลในเลือด

‘โลเปเตกี’ ยัน ‘หมาป่า’ ร้องเอฟเอแจงจังหวะ ‘โตติ’ ล้ำหน้า

จูเลน โลเปเตกี เทรนเนอร์ วูล์ฟแฮมป์ตัน ยังสงสัยว่า ทีมชวดประตูชัยช่วงท้ายเกมที่เสมอ ลิเวอร์พูล 2-2 ในศึกเอฟเอ คัพ เพราะโดนจับล้ำหน้าได้อย่างไร ยันส่งเรื่องไปยัง เอฟเอ ให้ออกมาอธิบายจังหวะนี้แล้ว

จูเลน โลเปเตกี ผู้จัดการทีม วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ยืนยันว่า ทางสโมสรได้ส่งหนังสือถึง สมาคมฟุตบอลอังกฤษ หรือ เอฟเอ เพื่อขอคำชี้แจงว่า ทำไมจังหวะที่ โตติ ยิงประตูเข้าไปถึงถูกจับให้เป็นจังหวะล้ำหน้า ในเกมเอฟเอ คัพ รอบสาม ที่พวกเขาบุกไปเสมอ ลิเวอร์พูล ที่สนามแอนฟิลด์ 2-2 เมื่อวันคืนวันเสาร์ที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา

ข่าวกีฬา

หลังจากที่ทั้งคู่ยังคงเสมอกันอยู่ 2-2 ช่วงท้ายเกมนาที 81 โตติ UFABET ได้ซ้ำลูกยิงของ ฮวาง อี-ชาน ที่กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปตุงตาข่าย ทว่าไลน์แมนยกธงล้ำหน้าเสียก่อน จากจังหวะที่ มาเตอุส นูเนส ถอยกลับมาจากการเตะมุม แต่เมื่อเช็ควีเออาร์ไม่มีมุมกล้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ผู้ตัดสินจึงยืนยันตามไลน์แมน ส่งผลให้ทัพ หมาป่า พลาดโอกาสคว้าชัยชนะในเกมนี้ ต้องไปเตะนัดรีเพลย์กันอีกครั้ง

เรื่องดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับ นายใหญ่ชาวสแปนิช เป็นอย่างมาก ถึงกับ เข้าไปในห้องผู้ตัดสิน แอนดรูว์ แมดลี่ย์ พร้อมกับ รูเบน เนเวส กัปตันทีมหลังจบเกม เพื่อขอคำอธิบาย โดยกล่าวว่าการล้ำหน้าในจังหวะดังกล่าว ไม่มีอยู่จริง และเป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะผู้เล่นของเขาสมควรที่จะได้เข้ารอบต่อไป

ล่าสุด ความแคลงใจยังคงไม่หายไป และ วูล์ฟส์ ก็ได้ส่งเรื่องไปยังสมาคมลูกหนังแดนผู้ดี แล้ว เพื่อให้ออกมาอธิบายอย่างเป็นทางการ “มันชัดเจนมากว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น” โลเปเตกี กล่าว ” แน่นอน ผมเห็นภาพบนอินเทอร์เน็ต ผมมีความคิดเห็นของผม เราได้ส่งความคิดเห็นของเราไปแล้ว และเรากำลังรอคำอธิบายอยู่ ”

นอกจากนี้ พวกเขาก็ยังไม่พอใจเช่นกันกับประตูของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ซึ่งทำให้ หงส์แดง ขึ้นนำ 2-1 เพราะดูเหมือนกองหน้าชาวอียิปต์จะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า ในขณะที่บอลถูกโยนมาให้ แต่กรรมการมองว่าเป็นการโขกสกัดของแนวรับทีมเยือน ขณะที่เกมรอบสามของคู่นี้จะแข่งกันใหม่ในวันอังคารที่ 17 มกราคม ที่ โมลินิวซ์ กราวนด์ และผู้ชนะจะไปเยือน ไบรท์ตัน ในรอบที่ 4 ศึกเอฟเอ คัพ ต่อไป แนะนำข่าวกีฬาเพิ่มเติม>>> ข่าวเศร้าแฟนผี!สื่อตี แมนยู ไม่ทุ่มซื้อนักเตะเน้นยืม

แทงบอลด้วยมือถือ ufabet

แทงบอลด้วยมือถือ ufabet ใช้บริการได้อย่างง่ายดายตลอด 24 ชั่วโมง 

โทรศัพท์มือถือเป็นรูปแบบและมาตรฐานสำคัญที่ผู้ให้บริการเว็บพนันบอลออนไลน์ยูฟ่าเบทได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สมาชิกสามารถสมัครและใช้บริการได้อย่างง่ายดายตลอด 24 ชั่วโมงด้วยระบบการให้บริการ แทงบอลด้วยมือถือ ufabet ซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้ทำธุรกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อสามารถเป็นอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้บริการเว็บพนันบอลออนไลน์ยูฟ่าเบทได้อย่างง่ายดาย ก็จะทำให้สมาชิกสามารถสมัครและใช้บริการได้อย่างคุ้มค่านั่นเอง 

แทงบอลด้วยมือถือ ufabet

แทงบอลด้วยมือถือ ufabet รูปแบบการให้บริการสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ทำธุรกรรมต่างๆผ่านมือถือได้อย่างมั่นใจ 

โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่สำคัญ และมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ข่าวในปัจจุบันผู้คนจะทำธุรกรรมต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่นเดียวกับการเชียร์กีฬาฟุตบอลและการพนันฟุตบอล ซึ่งในปัจจุบันผู้ให้บริการเว็บพนันบอลออนไลน์ยูฟ่าเบทและพัฒนาระบบการให้บริการ แทงบอลด้วยมือถือ ufabet ที่สมาชิกจะสามารถเข้าถึงการให้บริการของเว็บพนันบอลออนไลน์ยูฟ่าเบทได้อย่างง่ายดายด้วยมือถือของท่าน เพียงเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตและใช้บริการเว็บพนันบอลออนไลน์ยูฟ่าเบทผ่านโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จะสามารถสนุกสนานกับรูปแบบการให้บริการพนันบอลออนไลน์ต่างๆที่มีบริการให้กับลูกค้าอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแทงบอลเต็ง การแทงบอลสเต็ป การแทงบอลคู่คี่ การแทงบอลสูงต่ำ การแทงบอล 1 x 2 หรือรูปแบบการให้บริการอื่นๆก็มีบริการให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยรูปแบบการให้บริการ UFABET บนมือถือ ที่ทันสมัย มีอัตราการจ่ายเงินสูงและมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเพียงเล็กน้อย ท่านจึงสามารถสนุกสนานกับเกมส์พนันในลักษณะต่างๆได้อย่างง่ายดายและทำกำไรได้จริง นอกจากนี้ยังสามารถทำธุรกรรมต่างๆผ่านมือถือได้ในทุกๆบริการ มีมือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถสมัครและใช้บริการเว็บพนันบอลออนไลน์ UFABET ได้อย่างมั่นใจ มีมาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัยในทุกด้านใช้บริการเว็บพนันบอลออนไลน์ได้อย่างสนุกสนาน และคุ้มค่าอย่างแน่นอน

UFABET บนมือถือ

แทงบอลด้วยมือถือสมัครง่ายเล่นง่ายทำกำไรได้จริง 

เพราะฉะนั้นท่านที่มีความชื่นชอบในการสื่อกีฬาฟุตบอลและมีความชื่นชอบในการพนันฟุตบอล ในปัจจุบันนี้ด้วยรูปแบบการให้บริการ แทงบอลด้วยมือถือ ufabet ของเว็บยูฟ่าเบทจึงทำให้ท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการ ยูฟ่าฝากถอน แทงบอล ไม่มีขั้นต่ํา ได้อย่างง่ายดายด้วยโทรศัพท์มือถือของท่าน ที่สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง มีมาตรฐานการให้บริการ UFABET เว็บตรง ที่ทันสมัยในทุกๆด้านสมัครและใช้บริการได้อย่างมั่นใจแน่นอน