‘เศรษฐศาสตร์ยุคดิจิทัล’ หอการค้าไทยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ยุค 5.0

“เศรษฐศาสตร์ยุคดิจิทัล” คุณลักษณะของ “คณะเศรษฐศาสตร์” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้พลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอนและหลักสูตร เพื่อสู่ยุคการการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงปี 2025

ข่าวเศรษฐศาสตร์ล่าสุด

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ คณบดี “คณะเศรษฐศาสตร์” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียน”คณะเศรษฐศาสตร์” ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ “เศรษฐศาสตร์” เป็นศาสตร์ด้านวิชาการมากกว่าวิชาชีพ ทำให้ผู้เรียนคิดว่าศาสตร์นี้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างใน “ยุค new normal”

แต่แท้จริงแล้ววิชา “เศรษฐศาสตร์”จะช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในทางธุรกิจ การเงิน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันขณะนี้ที่เศรษฐกิจและธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม มี “นักเศรษฐศาสตร์” คนหนึ่งตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร American Economic Review ในปี 2017 เกี่ยวกับแนวโน้มการเรียนวิชา “เศรษฐศาสตร์” ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าสัดส่วนของคนที่เรียน “เศรษฐศาสตร์” ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่ แต่สัดส่วนคนที่เรียน “เศรษฐศาสตร์” เป็นสาขาวิชาเอกที่สองกลับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

“เศรษฐศาสตร์ยุคดิจิทัล”หอการค้าไทย มีทักษะพร้อมทำงาน
โดยมีการเรียนควบคู่ไปกับสาขาวิชาเอกอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นี่แสดงให้เห็นว่า “เศรษฐศาสตร์”เป็นศาสตร์สาขาวิชาอื่นให้ความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องใช้เมื่อจบไปทำงานนั่นเอง

ยิ่งไปกว่านั้น การเกิดวิกฤติจากไวรัสโควิด 19 ทำให้โลกของธุรกิจและเศรษฐกิจยิ่งมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นไปอีก คนที่ต้องทำงานต่อไปในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ต้องเตรียมความพร้อมทักษะต่าง ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้

ทาง “คณะเศรษฐศาสตร์” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะแรงงานที่จำเป็นต้องมีในปี 2025 ตามที่สภาเศรษฐกิจโลกได้มีการเสนอในปลายปีที่แล้ว และมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนศุกร์เย็น และเสาร์เต็มวัน) เพิ่มเติมจากภาคปกติ (เรียนจันทร์ – ศุกร์)

รองรับทุกสายอาชีพ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ “นักธุรกิจชั้นนำ”
เพื่อรองรับกลุ่มผู้ทำงานจากทุกสายอาชีพที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอีก 3-4 ปีข้างหน้านี้ โดยทั้งสองกลุ่มสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอื่นหรือหน่วยกิตจากการเรียนในระดับปวส. และยังสามารถเทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้อีกด้วย

โดยมีคณาจารย์ผู้สอน เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะการทำงานด้านธุรกิจ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศและระดับนานาชาติภายใต้การสนับสนุนของสภาหอการค้าไทย ข่าวเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม>>> ชาวนา 14 จังหวัด เช็กเงินประกันรายได้ข้าว65/66 ธ.ก.ส. โอนงวดแรก 24 พ.ย.65

ชาวนา 14 จังหวัด เช็กเงินประกันรายได้ข้าว65/66 ธ.ก.ส. โอนงวดแรก 24 พ.ย.65

ชาวนา 14 จังหวัด เช็กเงินประกันรายได้ข้าว65/66 – เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนงวดแรก พรุ่งนี้ 24 พ.ย.65

อัปเดต โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2555/2566 หรือโครงการ “ประกันรายได้ข้าว” 65/66 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ก.ย.66  ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง งวดแรกวันที่ 24 พ.ย.65 นี้

ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ “ประกันรายได้ข้าว” 65/66 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท อย่างต่อเนื่อง

เศรษฐศาสตร์มหภาค คือ

ล่าสุด นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เมื่อ 21 พ.ย.2565 ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงใน งวดที่ 1-6 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.65 – 18 พ.ย.65 รวมทั้งสิ้น 1.68 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 4,516.88 ล้านบาท

ธ.ก.ส. นัดโอนเงินประกันรายได้ข้าว 65/66 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ในช่วงวันที่ 24 – 25 – 26 – 27 พ.ย. 65 แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน ดังนี้

วันที่ 24 พ.ย. 2565

จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน

วันที่ 25 พ.ย. 2565

จังหวัดลำปาง น่าน แพร่ อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 พ.ย. 2565

จังหวัดขอนแก่น สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และจังหวัดยโสธร

วันที่ 27 พ.ย. 2565

จังหวัดหนองบัวลำภู หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 28 พ.ย. 2565

จังหวัดอำนาจเจริญ  ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แทงมวยพักยก ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล ก.ท.ม. และจังหวัดเลย